Szukaj
Menu Menu
PPH GLAS-GUM SOCHACZEW
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne produktów powstałe w wyniku używania przez Kupującego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub z zasadami użycia Produktu, w tym zamieszczonymi przy opisie Produktu i dostarczonymi wraz z Produktem.

2. Produkty zakupione w sklepie posiadają gwarancję, jeżeli została ona udzielona przez producenta lub inny podmiot. Oryginalną kartę gwarancyjną producenta należy przesłać w przypadku ujawnienia wady, jeżeli jest ona wymagana.

3. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej lub instrukcji danego Produktu.

4. W przypadku wystąpienia wady Produktu, na żądanie Kupującego wszczyna się postępowanie reklamacyjne.

5. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

- nazwę i typ reklamowanego towaru,

- numer faktury lub paragonu, dokumentującego sprzedaż tego towaru,

- wskazanie z jakiego uprawnienia Kupujący korzysta (tj. z gwarancji, z rękojmi)

- cenę oraz sposób, w jaki została uiszczona,

- dane Kupującego,

- opis wad, uszkodzeń lub niezgodności towaru z umową,

- wskazanie żądania kupującego co do sposobu naprawienia wady.

6. W przypadku braków reklamacji, uniemożliwiających jej nadanie biegu Sprzedawca poinformuje o tym kupującego.

7. Jeżeli Produkt ma wady, korzystającemu z rękojmi przysługują uprawnienia wskazane w przepisach Kodeksu cywilnego.

8. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dokonanie oględzin reklamowanej rzeczy, Kupujący dostarczy Sprzedawcy rzecz na jego żądanie.

9. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć reklamację konsumenta w terminie 30 dni od jej zgłoszenia (termin ten obowiązuje dla reklamacji zgłoszonych od dnia 10 stycznia 2017 r.)po jeśli żądanie takie zostało zgłoszone przez Sprzedawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Kupującego pisemnie lub za pomocą innego trwałego nośnika.

10. W przypadku uwzględnienia reklamacji. Sprzedawca zwraca również poniesione przez Kupującego koszty, w tym koszty związane z odesłaniem towaru.

11. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji, Kupujący może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym. sporu .

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl